3-1 kyo mon_vuxen
Fysiska krav:
60 armhävningar
100 situps
100 squats

Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai
Heian Nidan & bunkai
Heian Sandan & bunkai
Heian Yondan & bunkai
Heian Godan & bunkai
Tekki Shodan & bunkai
Bassai Dai & bunkai
+ Annan kata än vid tidigare gradering

Kihon:
Zenkutsu dachi
Oi zuki, gyaki zuki
Kizami zuki, Sanren zuki
Ett lite steg bakåt gedan barai, explosivt framåt mae ashi geri, mae geri, oi zuki, gyaki zuki

Soto uke, kiba dachi & yoko empi, uraken, gyaki zuki
Uchi uke, haito, vänd runt kiba dachi, tettsui & yoko kekomi & gyaki zuki

Age uke, tate empi, shuto uke & gyaki zuki, mae ashi geri, nukite, mawashi geri, gyaki zuki

Mae geri, mawashi geri (samma ben) gyaki zuki
Ushiro geri & gyaki zuki.
Mae ashi geri, mae geri, mawashi geri, ushiro geri, yoko kemoki geri & gyaki zuki

På ett ben
Mae geri, yoko kekomi & ushiro geri = samma ben
Kime & kontroll

Kumite:
Ju Ippon Kumite (samma som 2 kyu)
Ju Kumite