6 kyo mon_vuxen

Fysiska krav:
25 armhävningar
50 situps
50 squats

Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai
Heian Nidan & bunkai
Heian Sandan & bunkai

Kihon:
Zenkutsu dachi
Gyaki-zuki
Oi-zuki
Sanren zuki
Gedan barai & gyaki zuki (framlänges & baklänges)
Uchi uke & gyaki zuki (framlänges & baklänges)
Soto uke, kiba dachi & yoko empi
Age uke, gyaki zuki samt gedan barai

Mae geri
Mae geri chudan, mae geri jodan
Mae geri chudan, mawashi geri chudan
Mae geri, oi zuki & gyaki zuki
Mae ashi geri
Mawashi geri & gyaki zuki

Kokutsu dachi & Shuto uke därefter zenkutsu dachi gyaki zuki

Kiba dachi
Yoko keage geri
Yoko kekomi geri

Kumite:
Ippon Kumite (1 steg fight)
Oi zuki jodan
Oi zuki chudan
Mae geri jodan
Mae geri chudan

Valfri blockering och kontring