5 kyo mon_vuxenFysiska krav:
30 armhävningar
60 situps
60 squats

Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai
Heian Nidan & bunkai
Heian Sandan & bunkai
Heian Yondan & bunkai

Kihon:
Zenkutsu dachi
Gyaki-zuki
Sanren zuki
Gyaki zuki, gedan barai, gyaki zuki
Age uke, gyaki zuki samt gedan barai (framlänges & baklänges)
Soto uke, kiba dachi & yoko empi
Uchi uke, kizami zuki & gyaki zuki
Kokutsu dachi & Shuto uke därefter zenkutsu dachi gyaki zuki (framl. & baklänges)
Mae geri
Mae geri, oi zuki, gyaki zuki & gedan barai
Mae geri chudan, mae geri jodan
Mawashi geri & gyaki zuki
Mae ashi geri, mawashi geri & gyaki zuki

Kiba dachi
Yoko keage geri
Yoko kekomi geri

Kumite:
Ippon Kumite (1 steg fight)

Oi zuki jodan
Oi zuki chudan
Mae geri jodan
Mae geri chudan
Yoko kekomi geri jodan
Yoko kekomi geri chudan

Valfri blockering och kontring