4 kyo mon_vuxen
Fysiska krav:
35 armhävningar
70 situps
70 squats

Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai
Heian Nidan & bunkai
Heian Sandan & bunkai
Heian Yondan & bunkai
Heian Godan & bunkai

Kihon:
Zenkutsu dachi
Gyaki-zuki
Sanren zuki
Gyaki zuki, gedan barai, gyaki zuki
Kizami zuki, oi zuki & gyaki zuki
Age uke, gyaki zuki samt gedan barai, gyaki zuki
Soto uke, kiba dachi & yoko empi, uraken zuki
Uchi uke, kizami zuki & gyaki zuki
Kokutsu dachi & Shuto uke, mae ashi geri därefter zenkutsu dachi, nukite
Kokutsu dachi & Shuto uke, mae ashi geri därefter zenkutsu dachi, gyaki zuki

Mae ashi gerie & Mae geri
Mae geri, oi zuki, gyaki zuki & gedan barai
Mae geri chudan, mae geri jodan & gyaki zuki
Mawashi geri, gyaki zuki & oi zuki
Mae geri jodan, mawashi geri jodan & gyaki zuki

Kiba dachi
Yoko keage geri
Yoko kekomi geri
På ett ben:
Mae geri (framåt), yoko kekomi (åt sidan) = samma ben

Kumite:
Ippon Kumite (1 steg fight)
Oi zuki jodan
Oi zuki chudan
Mae geri jodan
Mae geri chudan
Yoko kekomi geri jodan
Yoko kekomi geri chudan
Mawashi geri jodan
Mawashi geri chudan

Valfri blockering och kontring