7 kyo mon_vuxen

Fysiska krav:
20 armhävningar
40 situps
40 squats

Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai
Heian Nidan & bunkai

Kihon:
Shiko dachi
Sanren zuki

Zenkutsu dachi
Gyaki-zuki
Oi-zuki
Gedan barai & gyaki zuki (framlänges & baklänges)
Age uke & gyaki zuki (framlänges & baklänges)
Soto uke & gyaki zuki (framlänges & baklänges)
Uchi uke & gyaki zuki (framlänges & baklänges)

Mae geri
Mae geri & gyaki zuki
Mae ashi geri
Mawashi geri & gyaki zuki

Kokutsu dachi & Shuto uke (framlänges & baklänges)

Kiba dachi
Yoko keage geri
Yoko kekomi geri

Kumite:
Gohon Kumite (5 steg fight)
Oi zuki jodan
Oi zuki shodan

Age uke & mae geri
Soto uke & mae ashi geri