10 kyo monFysiska krav:
10 armhävningar
20 situps
20 squats

Kata:
Taikyoku-shodan
Taikyoko-Nidan

Kihon:
Zenkutsu dachi
Gyaki-zuki
Oi-zuki

Gedan barai
Age uke
Soto uke
Uchi uke

Mae geri
Mawashi geri
Kiba dachi
Yoko keage geri
Yoko kekomi geri

Kumite:
Gohon Kumite
Oi zuki jodan
Oi zuki shodan
Age uke
Soto uke