8 kyo mon_vuxen

Fysiska krav:
15 armhävningar
30 situps
30 squats

Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai

Kihon:
Kiba dachi
Sanren zuki

Zenkutsu dachi
Gyaki-zuki
Oi-zuki
Gedan barai & gyaki zuki
Age uke & gyaki zuki
Soto uke & gyaki zuki
Uchi uke & gyaki zuki

Mae geri
Mae geri & oi zuki

Mawashi geri

Kokutsu dachi & Shuto uke

Kiba dachi
Yoko keage geri
Yoko kekomi geri

Kumite:
Gohon Kumite (5 steg fight)
Oi zuki jodan
Oi zuki shodan

Age uke & gyaki zuki
Soto uke & gyaki zuki