Årsmöte den 2019.03.14 klockan 20:30
Plats: Gl. Nicolaiskolan – Helsingborg

Dagordningen för årsmötet

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare.
§ 4. Godkännande av dagordningen.
§ 5. Val av justerare och rösträknare.
§ 6. Verksamhetsberättelse för 2018.
§ 7. Ekonomiskredogörelse för 2018
§ 8. Budget för 2019
§ 9. Revisors berättelse.
§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 11. Valberedning redovisar förslag till styrelsen för 2019.
§ 12. Val av Kassör för 3 år. (Sittande: Tom Jarl mandat t.o.m. 2019)
§ 13. Val av Ordförande för 4 år (Sittande: Peter Stenfors mandat t.o.m. 2020)
§ 14. Val av Ledamöter för 2 år. (Sittande: Joakim Helldén, Magnus Extergren, Arne Sjöberg (mandat t.o.m. 2019
§ 15. Val av suppleant för 1 år.(Sittande: )
§ 16. Val av revisorer för 1 år. (Sittande Katharina Dahl – mandat t.o.m. 2019)
§ 17. Val av valberedning för 1 år. (Sittande är René Stenfors, Roger Söderberg.)
§ 18. Övriga frågor.
§ 19. Mötet avslutas.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Helsingborgskarate klubb