3-1 kyo mon_vuxen
Fysiska krav:
40 armhävningar
80 situps
80 squats

Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai
Heian Nidan & bunkai
Heian Sandan & bunkai
Heian Yondan & bunkai
Heian Godan & bunkai
Tekki Shodan & bunkai

Kihon:
Zenkutsu dachi
Oi zuki
Sanren zuki
Kizami zuki, oi zuki & gyaki zuki
Age uke, gyaki zuki samt gedan barai, gyaki zuki (baklänges)
Soto uke, kiba dachi & yoko empi, uraken zuki
Uchi uke, kizami zuki & gyaki zuki
Age uke, tate empi, shuto uke & gyaki zuki, mae geri & guaki zuki
Shuto uke, maw ashi geri & nukite (framlänges & baklänges)
Mae ashi geri, mae geri, oi zuki, gyaki zuki
Mae geri chudan, mae geri jodan, gyaki zuki
Mawashi gaer, uraken & gyaki zuki
Mae geri jodan, mawashi geri jodan & gyaki zuki
Mae ashi geri, mawashi geri & gyaki zuki

På ett ben
Mae geri (framåt), yoko keage & kekomi (åt sidan) = samma ben
Kime & kontroll

Kumite:
Ippon Kumite (1 steg fight)
Oi zuki jodan
Oi zuki chudan
Mae geri jodan
Mae geri chudan
Yoko kekomi geri jodan
Yoko kekomi geri chudan
Uchi mawashi geri jodan
Uchi mawashi geri chudan

Valfri blockering och kontring