3-1 kyo mon_vuxen
Fysiska krav:
50 armhävningar
90 situps
90 squats
Kata:
Taikyoku-shodan & bunkai
Taikyoko-Nidan & bunkai
Heian Shodan & bunkai
Heian Nidan & bunkai
Heian Sandan & bunkai
Heian Yondan & bunkai
Heian Godan & bunkai
Tekki Shodan & bunkai
Bassai Dai & bunkai

Kihon:
Zenkutsu dachi
Oi zuki
Sanren zuki
Kizami zuki, oi zuki & gyaki zuki
Ett lite steg bakåt gedan barai, explosivt framåt mae geri, oi zuki, gyaki zuki
Soto uke, kiba dachi & yoko empi, uraken, gyaki zuki
Uchi uke, haito, vänd runt kiba dachi, tettsui & gyaki zuki
Age uke, tate empi, shuto uke & gyaki zuki, mae ashi geri, guaki zuki, mawashi geri,
gyaki zuki

Mae geri, mawashi geri (samma ben) gyaki zuki
Ushiro geri
Mae ashi geri, mae geri, mawashi geri, ushiro geri, yoko kemoki geri & gyaki zuki

På ett ben
Mae geri, yoko kekomi & ushiro geri = samma ben
Kime & kontroll

Kumite:
Ju Ippon Kumite
Oi zuki jodan
Oi zuki chudan
Mae geri jodan
Mae geri chudan
Yoko kekomi geri jodan
Yoko kekomi geri chudan
Uchi mawashi geri jodan
Uchi mawashi geri chudan

Valfri blockering och kontring